ปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ครั้งที่ 1/2561

โครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา
(Volunteers-TRC หรือ VTRC)
ของสำนักงานบริหาร
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ของสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ อาคารมหิดลวงศานุสรณ์ และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ให้มีความเหมาะสม สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกบุคลากรของสำนักงานบริหารให้มีจิตอาสา มีการทำงานเป็นทีม และรู้รักสามัคคี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป