นายธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย

  • ผอ สนย resize

  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

    ดำรงตำแหน่ง ตามคำสั่งสภากาชาดไทย ที่  2002/2558 ลงวันที่  28 ธันวาคม  2558

    วุฒิ Doctor of Philosophy of Industrial Engineering and Engineering Management