นางสาววัสสิกา เผือกโสมณ

 • 3-3

 • ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

  ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 กันยายน 2557

  การศึกษา

  ปี 2526            ปริญญาตรี       พยาบาลศาสตรบัณฑิต            วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

  ปื 2540            ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         มหาวิทยาลัยมหิดล

  ปี 2556            ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน 

  พฤษภาคม 2526. ตำแหน่ง  พยาบาล 3

  ตุลาคม 2538      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

  ตุลาคม 2540      ตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาลสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

  ตุลาคม 2551      ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานบริหาร

  กุมภาพันธ์ 2557  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร

  กันยายน 2557    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร

  การอบรม ดูงาน

  2539   อบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

  2558     อบรมผู้บริหารระดับกลาง