Select Page

4

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

ดำรงตำแหน่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

วิทยาเขตบพิตรพิมุข ทุ่งมหาเมฆ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ์

ปริญญาตรีวิทยาการจัดการ                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  รุ่นที่ 18  จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

หลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health)  รุ่นที่ 27

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ จัดโดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ.