นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์

 • DSC_0228 sub-crop

 • ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร

  ดำรงตำแหน่งวันที่ 4 มกราคม 2553

  การศึกษา

  พ.ศ. 2525   ศิลปศาสตร์บัณฑิต การสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พ.ศ.  2547  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศพัฒนาการ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พ.ศ.  2547  หลักสูตร  Mini MBA in Health  รุ่นที่  21

  พ.ศ.  2550  หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง  กระทรวงมหาดไทย  (บมท. รุ่นที่ 17)

  พศ.  2554   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  กระทรวงมหาดไทย  (นบส. รุ่นที่ 58)

  การอบรม ดูงาน

  พ.ศ.  2534  หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20  สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์

  พ.ศ.  2536   Blood Program Training Course  สภากาชาดญี่ปุ่น

  พ.ศ. 2537    การอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทย  จัดร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

  พ.ศ. 2542   การอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  สภากาชาดไทย

  พ.ศ. 2546   การอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่  10 สภากาชาดไทย

  ประวัติการทำงาน

  พ.ศ.  2534 – 2552    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

  พศ.  2553-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย