นางนนทิยา แก้วเกตุ

 • 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

  ดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กันยายน 2555

  การศึกษา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  Diploma English and secretarty from St.Godrics College,London, UK

  การอบรม ดูงาน

  Mini MBA   รุ่นที่  17

  อบรมผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย (หลักสูตร บมท.)

  พ.ศ.  2556        อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  76    (หลักสูตร นบส.)

  การทำงาน

  พ.ศ. 2524         เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธฺ์   โครงการเจนีวา

  พ.ศ. 2526         บรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

  พ.ศ. 2541         หัวหน้าฝ่ายเลขานุการกิจ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

  พ.ศ. 2553         รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

  พ.ศ. 2555         ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร