ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ฝ่ายจักษุวิทยา และสมทบทุน นายเพิ่ม – นางล้วน วันมีผล และเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10 และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว นอกจากนี้ ได้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330 ตามระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ

  • รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย
  • รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
  • รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
  • รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อยแขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก
  • เรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับ