ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 16

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ต่อมา เสด็จเข้าห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลฯ เข้าเฝ้าถวายตัว เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 ตามระเบียบวาระ อาทิ

  • – ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ
    ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  • – ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2561
  • – ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2561
  • – (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลฯ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2562 จัดทำขึ้นภายใต้การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (2561 – 2570) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ รวมทั้งตัวชี้วัด ที่จะดำเนินการใน 4 ปี ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
  • – รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและสังคม เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ได้นำส่งผลผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันได้ยึดมั่นปณิธาน ปรัชญาของสถาบัน ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ และอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย

******************************