ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จเข้าศาลาการเปรียญ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เหรัญญิกสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,128,048.25 บาท หลังจากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าคณะอำเภออ่าวลึก และเจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ เข้าถวายของที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วัดราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา มีประวัติโดยย่อดังนี้ เดิมชื่อ วัดบ้านอ่าวลึกใต้ต้นประดู่ แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลาดใต้ (ตลาดใต้) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยรองอำมาตย์ตรีลาวัณวุฒิกร (เอียด บุรนันท์) และเมื่อปี พ.ศ. 2516 นายรังสรรค์ บรรณกิจพีรพล นายอำเภอในขณะนั้น ได้อาราธนาพระครูสุเมธีธรรมประสาท (คง ฐิตธมฺโม) จากวัดในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มาเป็นเจ้าอาวาส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราษฎร์รังสรรค์” จากนั้นเป็นต้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 – 2518 ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และปี พ.ศ. 2535 ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2489 ปัจจุบันมีพระครูโสภิตธรรมนิเทศ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 28 รูป และสามเณร จำนวน 1 รูป
ปัจจุบันเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลา 100 ปี กุฏิสงฆ์ ศาลาบูรพาจารย์ เมรุ
ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และอาคารศูนย์ I.C.T. ชุมชน ประจำตำบลอ่าวลึกใต้ และยังขาดแคลนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถ หน้าต่าง หน้าบัน ประตูทางเข้าออก ภาพวาดพุทธประวัติภายในอุโบสถ ซุ้มประตูเรือนแก้ว และซุ้มหน้าต่างเรือนแก้ว