Select Page

เทพเจ้ากรีก

เทพเจ้ากรีก

 

Poseidon1                    Greek-God-Zeus1

     โพไซดอน (Poseidon) เทพเจ้าแห่งท้องทะเล                       ซุส (Zeus) เป็นราชาของบรรดาเทเจ้าทั้งหลาย

 

ชาวกรีก ก็เหมือนชนกลุ่มอื่นๆ ในสมัยโบราณก็คือ มีความเชื่อว่าในโลกนี้มีเทพเจ้าต่างๆ มากมายและเทพเจ้าทุกองค์ก็สมควรได้รับการ

สักการะเคารพบูชา ในปัจจุบันนี้บางศาสนาก็อาจจะนับถือเทพเจ้าองค์เพียงองค์เดียว เทพเจ้าที่มีความสำคัญที่สุดในยุคนั้นก้คือ ประมุขเทพ ซุส
(Zeus) รองลงมาก็คือ เทพองค์น้องที่มีชื่อว่า เทพ โพไซดอน (Poseidon) และเทพ เฮดิส (Hades) เทพเจ้าทั้งสามองค์นี้จะเป็นผู้ดูแลพิทักษ์โลก,
ท้องทะเล และนรกโลกหลังความตาย เทพเจ้าแห่งนรก ก็คือ เฮดิส ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจเหนือคนตายทุกคน

ชาวกรีกนับถือเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงอยู่หลายองค์ซึ่งเราจะเรียกว่า เทวี องค์ที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ เทวีเฮร่า เทพีแห่งการให้กำเนิด

ทารก การสมรส สตรี ซึ่งเป็นพี่สาวและภรรยาของซุส เทวีอะเธนา เป็นเทวีแห่งปัญญา และอาร์เธมิส เป็นเทวีแห่งการล่าเทพเจ้าเหล่านี้สิงสถิตอยู่
ณ เทือกเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเทือกเขา โอลิมปัส ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะกรกแต่มวลเทพเจ้าจะมีพลังอำนาจลึกลับทำให้สามารถเดินทางไป
ทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกเพื่อเฝ้าดูความเป็นไปต่างๆ ได้

 

      Hades                                     hera

                  เฮดิส (Hades) เทพเจ้าแห่งนรกโลกหลังความตาย               เทวีเฮร่า (Hera) เทพีแห่งการให้กำเนิดทารก การสมรส สตรี

 

   Athena

                                                          อาธีน่า (Athena) เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด

 

ชาวกรีกเชื่อว่าเทพเจ้าของพวกเขาสามารถล่วงรู้ได้ว่าทุกคนในโลกนี้กำลังทำอะไรอยู่และถ้ามีเหตุไม่ชอบมาพากล หรือมีสิ่งที่เทพเจ้า

ไม่ชอบเกิดขึ้นเหล่าเทพเจ้าก็จะใช้พลังอำนาจที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้ บางครั้งเทพเจ้าก็ส่งเทวฑูตลงไปบนโลกมนุษย์ เพื่อบอกให้มนุษย์ประพฤติตนให้ดีและเทพเจ้าเหล่านั้นก็จะคอยลงโทษผู้ประพฤติชั่ว เรื่องเล่าต่างๆ เกี่ยวกับเทพเจ้าและเทวีของพวกเขา มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน
ให้คนทั่วไปทราบว่า ควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร เรื่องเล่าต่างๆ เหล่านี้จะพูดถึงสิ่งที่เทพเจ้าต้องการจากมนุษย์และมนุษย์ควรจะดำรงชีวิตอย่างไร

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า แอตลาส ยักษ์ตนนี้พยายามที่จะต่อสู้และท้าทายต่ออำนาจของเทพเจ้าเหล่า

ทวยเทพจึงลงโทษยักษ์ตนนี้โดยให้ยื่นแบกสวรรค์เอาไว้บ่นบ่า ดังนั้นคำว่า แอตลาส จึงถูกนำไปใช้เรียกหนังสือแผนที่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นหนังสือ
ที่แสดงถึงแผนที่อากาศและพื้นโลก

บางครั้ง เทพเจ้าและเทวีของชาวกรีกก็ไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่ดีงามเสมอไปเหล่าเทพเจ้าจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายธรรมะ และฝ่าย

อธรรมทั้งสองฝ่ายมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆ เมื่อมนุษย์บนโลกทำสงครามกันเทพเจ้าทั้งหลายก็จะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย คอยเข้าข้างเป็น
พวกมนุษย์แต่ละกลุ่มและต่างโต้เถียงกันว่าฝ่ายใดควรที่จะเป็นผู้ชนะ เช่น ในสงครามกรุง ทรอย เทพเจ้าบางองค์ก็มีความเห็นว่า เหล่าทหารเมือง
ทรอย ควรเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ส่วนเทพเจ้าองค์อื่นก็คิดว่า ชาวกรีกควรเป็นผู้ชนะและเนรมิตอำนาจวิเศษให้แก่ทหารชาวกรีก ในที่สุดชาวกรีก
และเทพเจ้าของพวกเขาก็เป็นฝ่ายชนะ

ชาวกรีกจะสร้างวิหารให้เป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพอีกทั้งยังเป็นอนุสาวรีย์ถวายเหล่าทวยเทพของพวกเขาอีกด้วย จากนั้นพวกเขา

ก็จะนำอาหารและเหล้าองุ่น มาสังเวยที่วิหารซึ่งจะมีนักบวชคอยดูแลรักาาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวิหารนอกจากเทพเจ้า
ของชาวกรีกจะถือเป็นสิ่งสำคัญต่อชาวกรีกแล้ว  ขนกลุ่มอื่นๆ ก็ยังเคารพบูชาเทพของชาวกรีกด้วยเช่นกัน เทพเจ้าส่วนใหญ่ของชาวโรมันก็คือ
เทพเจ้าของชาวกรีกนั่นเอง เพียงแต่มีชื่อเรียกต่างกันเท่านั้นเอง ชาวโรมันเรียกเทพ ซุส ว่า เทจูปิเตอร์ และเรียก เทพ เฮดิส ว่า พลูโต ส่วนเรื่องเล่า
ต่างๆ ก็คล้ายคลึงกัน