Select Page

วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย

วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย

 

SkincareBlog_DifferentAge

 

วันนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลามาฝากกันค่ะ

ช่วงที่ 1 อายุ 0-6 ปี เริ่มจากหญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์และตรวจสม่ำเสมอ เพื่อให้ทารกได้รับการดูแลและคลอดอย่างปลอดภัย

จากนั้นจนถึงอายุ 6 ปี ทารกต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน และได้รัรบการตรวจทางด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่างๆ

ช่วงที่ 2 อายุ 7-18 ปี สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้วัยนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์ที่แจ่มใส มีภูมิคุ้มกัน

ทางความคิด สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยากเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ช่วงที่ 3 อายุ 19-60 ปี วัยทำงานโดยวัยนี้มักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤ๖ิกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคจากบุหรี่ สุรา

หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ปวดกล้ามเนื้อ โรคเครียด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ

ช่วงที่ 4 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป วัยนี้ถือเป็นวัยสูงอายุ นอกจากมีควาทมเสื่อมถดถอยของร่างกายแล้ว บางรายยังมีโรคประจำตัวด้วย

สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ควรรับการตรวจรักษาสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป ควรรับประทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส