Select Page

ชนเผ่าอินตาผู้มีฝีมือแต่งหิน

ชนเผ่าอินตาผู้มีฝีมือแต่งหิน

 

inca

 

inca2

 

ในสมัยโบราณ มีสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์จำนวนหลายสิบขึ้นยังคงสภาพถึงปัจจุบัน ชวนให้คนรุ่นหลังสงสัยในที่มาที่ไปของมัน และกำแพงหิน

ของชาวอินคา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชวนให้นักสถาปัตยกรรมหลายคนสงสัย จนต้องค้นคว้าและทดลองตาสมมุติฐานของตนเอง และผู้ที่ล้วงลึก
ไปในอดีตจนพบเหตุผลนั้นคือ นาย ปิแอร์ โปรซอง (Jean-Pierre Protzen) อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย

นายโปรซองศึกษาวิธีการทำงานของช่างหินขาวอินคามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 โดยการเข้าไปสำรวจเหมืองหินของชาวอินคาโบราณ

ซึ่งอยู่ใกล้เมืองคูซโก บริเวณใจกลางเทือกเขาแอนดิส ทางตอนใต้ของประเทศเปรู เขาพบก้อนหินที่เป็นหินประเภทควอร์ดไซต์ซึ่งเป็นหินที่แข็งแกร่ง
มากและได้นำมาลองใช้แต่งหินที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น จนกระทั่งเขาสามารถสรุปได้ว่า

ในสมัยก่อน พวกช่างหินชาวอินคาใข้ก้อนหิน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่หนัก 8-9 กิโลกรัม ใช้สำหรับสกัดหินเบื้องแรก ขนาดกลางหนัก 2-5

กิโลกรัมใช้ในการตกแต่งผิวให้เรียบและขนาดเล็กไม่ถึง 1 กิโลกรับมใช้สำหรับแต่งขอบให้คมเรียบ ซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของช่างหินชาวอินคา
อย่างยิ่ง ที่สามารถเรียงก้อนหินขนาดใหญ่ ให้ต่อกันเป็นกำแพงที่หนักแน่น และตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้เป็นระยะเวลานานหลายร้อยปีโดยไม่ต้องใช้ปูน
ผสานรอยต่อเลย

ซึ่งหินบางก้อนหนักกว่า 100 ตัน ก็มีแต่ก็สามาถก่อขึ้นไปจนสูงได้โดยไม่พังทลายลงมา และที่สำคัญพวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือโลหะ

ในการแต่งหินเลย