จากคอลัมน์ “ภาพในอดีต” ลงในหนังสือสนองโอฐ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 212 เมษายน – มิถุนายน 2560

วันนี้ในอดีต โดย พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2488 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ญี่ปุ่นได้ส่งตัวทหารผ่านศึกที่อยู่ในค่ายทหารต่าง ๆ ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมาให้สภากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูแลรักษา โดยใช้แพทย์ พยาบาลคนไทย ภาพบางส่วนเหล่านี้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยได้ซื้อมาจาก Australian War Memorial ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นภาพที่หายาก