8 รอบสถาปนา ยุวกาชาดไทย

“ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย”

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าพร้อมรับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบเข็ม โล่รางวัล ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

        นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ได้พระราชทานกำเนิดกิจการยุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ต่อมากิจการดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรือง ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความประณีต และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์  โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นอบรมให้เยาวชนใฝ่อุดมคติในศานติสุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด ได้ดำเนินกิจการตามอุดมการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในปีพุทธศักราช 2561 กิจการยุวกาชาดไทย จะมีอายุครบ 8 รอบ 96 ปี ในวันที่ 27 มกราคม นี้

        อนึ่ง ด้วยกาลสืบเนื่อง ภารกิจการพัฒนาเยาวชนของชาติในฐานะสำนักงานยุวกาชาดที่กำกับดูแลเยาวชนมาโดยตลอด จึงส่งผลดีให้มีเยาวชนทั่วประเทศ ที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะ และพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งยังกระจายความช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในนามอาสายุวกาชาดอยู่ในทุกภูมิภาคจนเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนในสังคม

        อีกประการที่สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่สอดคล้องตลอดมา สำนักงานยุวกาชาดยังน้อมนำแนวพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชชนก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้เพื่อเยาวชนไทยทั่วประเทศเช่นกัน ทั้งนี้ กิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด ยังล้วนสอดคล้องกับ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ” อันประกอบด้วย ประการแรกมีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ประการที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ประการที่สามมีอาชีพสุจริต และประการสุดท้ายคือการเป็นคนดีของชาติ บ้านเมือง พระบรมราโชบาย 4 ประการนี้ ล้วนยังประโยชน์สุขอันก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและเพื่อเยาวชนไทยจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

        ในวาระพิเศษ 8 รอบ แห่งการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวโรกาสให้คณะเข้าเฝ้า พร้อมรับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานครั้งนี้ด้วย ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด จึงถือเป็นโอกาสพิเศษประกาศเกียรติคุณแห่งความดีงามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาดอย่างอเนกอนันต์ ภายในงานจึงจัดให้มีการมอบเข็มรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จำนวน 10 ราย เข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด จำนวน 36 ราย โล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 96 ราย รางวัลวทัญญุตา จำนวน 2 ราย ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดไทย จำนวน 15  ราย