งานประชุมวิชาการเรื่อง “การป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต”

วันที่ 27 มกราคม 2559 -นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรธุรกิจด้านอาหารเห็นความสำคัญของโฟเลตในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด เนื่องในโอกาส 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผู้แทนจากกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย