คาราวานทำความดี 92 ปี ยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาด

JAN 57

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 92 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2557

สำนักยุวกาชาดจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “คาราวานทำความดี” ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2557

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการรวมพลังเยาวชนจิตอาสาเพื่อทำความดี โครงการคาราวานทำความดี 92 ปียุวกาชาดไทย กิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 สาย

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

– ร่วมกิจกรรมนันทนาการ สอนการใช้ตู้ยา สอนปฐมพยาบาล เยี่ยมบ้าน และเลี้ยงอาหารว่าง

– ร่วมบริจาคของ (สิ่งที่ต้องการ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี ตู้เย็น น้ำยาฆ่าเชื้อ ผ้าอ้อม

สำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ยา ตู้ยา ขนม นม ของใช้จำเป็นต่างๆ)

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม

– ร่วมกิจกรรมนันทนาการ สอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ปฐมพยาบาล สำหรับผู้สูง

อายุ เยี่ยมบ้าน และเลี้ยงอาหารกลางวัน

– ร่วมบริจาคของ (สิ่งที่ต้องการ ได้แก่ รถเข็นแบบนั่งอาบน้ำได้ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ ยา

ตู้ยา ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ขนม นม ของใช้จำเป็นต่างๆ)

โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี 

– ร่วมกิจกรรมนันทนาการ สอนการปฐมพยาบาล ทาสีโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสมุด

และเลี้ยงอาหารกลางวัน

– ร่วมบริจาคของ (สิ่งที่ต้องการ ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ สมุด ขนม นม เสื้อผ้าใหม่

สำหรับเด็กประถมศึกษา อายุไม่เกิน 15 ปี ของเล่นใหม่หรือเก่าที่อยู่ในสภาพดี)