ความเป็นมา

ความเป็นมา

สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย

มีอุปนายกผู้อำนวยการเป็นประธาน ประกอบด้วย เลขาธิการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ช่วยเหรัญญิก (ถ้ามี) โดยมีเลขาธิการเป็นผู้ดำเนินงาน

กิจการในสำนักงานบริหาร แยกเป็น

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานสารบรรณ

1.2 งานการประชุม

1.3 งานการเงิน

2. สำนักวิเทศสัมพันธ์
3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3.1 กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ และประสานงาน

3.2 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

4. สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร

4.1 กลุ่มงานสารนิเทศ

4.2 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์

4.3 พิพิธภัณฑ์

5. สำนักกฎหมาย