ข้อมูลและแนวทางชี้แจงการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ไม่ถูกต้อง

trc   01

 

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงในกรุงเทพฯ : การใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ไม่ถููกต้อง

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการปฏิบัติงาน

ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556และยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการเดินขบวนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหลายแห่งร่วมเดินขบวน พร้อมถือธงซึ่งมีเครื่องหมายของกาชาดร่วมในขบวน เป็นเหตุให้ภาพดังกล่าว ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยสื่อทั้งจากในและนอกประเทศ แสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสม

ในการนี้ สหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) พร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาดฯ (ICRC)

และสภากาชาดไทย ได้ร่วมหารือและเผยแพร่ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ ให้สื่อต่างๆ ได้ทำความเข้าใจและรวมเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนผู้ได้รับข่าวสารทราบ อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนของสภากาชาดไทย

*สภากาชาดไทยได้ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉิน เฝ้าติดตามสถานการณ์

การชุมนุม ตามภารกิจหน้าที่ของสภากาชาดเท่านั้น โดยหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินประกอบด้วย รถฉุกเฉินบริการ 24 ชม. และหน่วยบริการทางการแพทย์ดูแลในหลายพื้นที่ของการชุมนุม รวมถึงเตรียมการสำรองโลหิตจากผู้บริจาคเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วย

*สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อน ตามหลักการด้านมนุษยธรรม

ความไม่ลำเอียงและความเป็นกลาง อันเป็นหลักสำคัญของกาชาด โดยการ

ช่วยเหลือเป็นไปตามหน้าที่ ไม่คำนึงถึงการชุมนุมทางการเมืองใดๆ

*ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการกาชาดฯ (ICRC) สภากาชาดไทย ได้ชี้แจงและเผยแพร่

ข้อมูลหลักการใช้เครื่องหมายกาชาดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

*สภากาชาดไทยประณามการใช้เครื่องหมายกาชาด เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและยังคง

ยึดมั่น ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกาชาด 7 ประการ อย่างเคร่งครัด

* กฎเกณฑ์และหลักการการใช้เครื่องหมายกาชาด ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระหว่าง

ประเทศและภายในประเทศ สหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) รวมถึง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสภากาชาดไทย ยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักสากล