ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานบริหาร

DSC_0064

ด้วยวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานบริหาร ซึ่งในปีนี้สำนักงาน

บริหารจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องโถง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สำนักงานบริหารขอเชิญร่วมพิธีวันสถาปนาในวันดังกล่าว