การประชุมกลุ่ม Admin Team ครั้งที่ 3

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2558  นางนนทิยา  แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำผู้บริหารของสำนักงาน ได้แก่ นางปานใจ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ผศ.ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  นางสาวกรองทอง  เพ็ชรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  นางวัสสิกา  เผือกโสมณ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  และนางสาวปริศนา  เสริมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยได้ร่วมประชุมกัน ณ ห้องอาหารท่านหญิง ถนนประมวญ หัวข้อการประชุมและพูดคุยเน้นเรื่องแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆ ในทุกสำนักและหน่วยงาน ในสำนักงานบริหาร  อีกทั้งเตรียมพร้อมสำหรับการจัดสัมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพทั้งงานภายในและระหว่างหน่วยงาน ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ปรึกษาหารือกันแบบ Face to Face Communications  นอกจากจะมีการประชุมแบบ Admin Lunch Meeting  แล้วยังมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานได้ร่วมพูดคุย ปรึกษาปัญหาในการทำงานกับผู้บริหารอีกด้วย เรียกว่า  Talk to Admin Team  ซึ่งการจัดพูดคุยในครั้งแรกจะมีผู้แทนจากกลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ได้ร่วมพูดคุยก่อนเป็นกลุ่มแรก สำหรับการจัดสัมนาเรื่องของงานด้านสารบรรณ  และการร่างหนังสือกำลังกำหนดวันเวลา ที่เหมาะสมสำหรับทีมผู้ปฏิบัติงาน