ประกาศ

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงาน       บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งโดยสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันจัดหาทรัพย์สร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ เพื่อมอบให้       สภากาชาดสยามตั้งสถานีอนามัย มีเจ้าพระยานครสวรรค์เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้น  โดยตั้งชื่อว่า สถานีอนามัยที่ ๖ ราชบุรี เพื่อทำการอนามัยพิทักษ์แก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓  เกิดกรณีพิพาท อินโดจีน-ฝรั่งเศส เกี่ยวกับปัญหาชายแดน  กองบรรเทาทุกข์และอนามัยในสมัยนั้น ได้เตรียมการโดยย้ายไปตั้งในที่ซึ่งยังไม่มีสถานพยาบาล   […]

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ให้บริการรักษาทางน้ำฟรี ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.05 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 89 ชุด ณ บริเวณวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเรือเวชพาหน์ ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 นับเป็นเวลา 61 ปีแล้ว เพื่อใช้เป็นพาหนะในการบริการตรวจรักษาพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน ผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยไม่คิดมูลค่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักพระราชวัง เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี […]

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์

  วันที่  17 ตุลาคม  2559  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  1,000 ชุด มูลค่า  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโกรกพระและอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา  13.00 น. เดือนทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกรกพระ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโกรกพระ ตำบลบางประมุง ตำบลบางมะฝ่อ และตำบลยางตาล จากนั้นเดินทางต่อไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่ตำบลพิกุล คำบลโคกหม้อ ตำบลบางเคียน […]

 • ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี จังหวัดอ่างทอง

  วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย     เพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้พบปะและมอบ   แว่นสายตาแก่นักเรียนที่เข้ารับการตัดแว่นสายตา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นตาไปแล้วกว่า 71,719 คน จาก 77 จังหวัด นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของสภากาชาดไทย […]

 • สภากาชาดไทย ให้บริการฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี

  วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา  10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย “ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ               พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทางกล้ามเนื้อและข้อ โดยการทำกายภาพบำบัด พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนต้องการให้บริการรักษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  และสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ฯ เน้นในการให้บริการ คือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายมาเป็นเวลานาน […]

 • ข้อปฏิบัติในการเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

  จากการที่นายสวนิต  คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือจากองค์การสหประชาชาติ เพื่อขอข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย สามารถนำไปปรับใช้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน /รุนแรงได้ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เฝ้าสังเกตและระมัดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์เสี่ยงภัย ติดตามข่าวสาร และคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ เชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงกลางคืน การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงปืน ขณะกำลังเดิน -หมอบคว่ำหน้าลงกับพื้น -หากเป็นไปได้ ควรคลานไปยังเกราะกำบังที่ใกล้ที่สุด โดยให้อยู่ห่างไปจากทิศทางกระสุน -ระวังกลุ่มฝูงชนที่วิ่งหนีทำให้เกิดความโกลาหล -ออกจากสถานที่เกิดเหตุเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัย -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ เมื่ออยู่ในอาคาร -หมอบลงกับพื้น -อยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง/ประตู -เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ภายในตัวอาคาร -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ เมื่ออยู่ในรถ -เมื่อเกิดการยิงกันข้างหน้าและวิถีกระสุนมิได้มุ่งตรงมายังรถ จะต้องหยุดรถ จากนั้นให้กลับรถและออกจากพื้นที่ทันที -หากไม่ทราบทิศทางการยิง จะต้องหยุดรถและออกจากรถเพื่อหาที่กำบัง -ห้ามหลบที่ใต้รถ -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงระเบิด -หมอบลงกับพื้นจนกว่าสถานการณ์จะสงบลง -เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่อจากนั้น  โดยอาจมีการระเบิดครั้งที่ 2 หรือการกราดยิง -ออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ท่ามกลางสถานการณ์มือปีนบุกกราดยิง (กรณีอยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีคนร้ายเพียงคนเดียวหรือมากกว่านั้น) วิ่งออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด […]

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

  วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา  10.45 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาว จำนวน  1,060 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้เดือดร้อน ที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยช่วงเช้า เดินทางไปที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน 500 ชุด แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้่งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดเขตชายแดน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์  ของจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติ เขาสอยดาว ของจังหวัดจันทบุรี ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น

 • ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

  26 มกราคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายหลังพิธีเปิดแล้ว เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมและถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์    ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา  ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ปฏิบัติงานผ่าตัดรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส […]

 • เชิญชวนแต่งชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

  ด้วยจะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราข สกลมหาสังฆปริณายก  ระหว่างวันที่  15 – 17 ธันวาคม  2558   ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส โดยในวันพุธที่  16 ธันวาคม  2558 เวลา  08.00 น จะมีขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และเวลา  16.30 น. พระราชทานเพลิง รวมทั้งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่างๆ  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอ โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้นและทรงมีคุณูปการต่อสภากาชาดไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย สภากาชาดไทย จึงเห็นสมควรเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย แต่งกายชุดสีดำ มีกำหนด  3 วัน ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  17 ธันวาคม  2558

 • สภากาชาดไทย มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย        เป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิม-   พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ        2 เมษายน 2558 ตรวจวัด-แก้ไขความผิดปกติทางสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 วัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ฯ เป็นโครงการที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย มีความภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจรักษาและพบว่าสายตาผิดปกติ สามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที เพราะรถตัดแว่นสภากาชาดไทย เป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ภายในออกแบบสำหรับใช้งานประกอบแว่นสายตาบนรถ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการเสร็จได้ภายในวันเดียว […]

 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา

  พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๒๒ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อ ” ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา” ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 • สำนักงานบริหารจัดพบปะพูดคุยในกลุ่มผู้บริหาร (Admin Team Lunch Meeting) ครั้งที่ 2

  27 มีค. 2558   นางนนทิยา  แก้วเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานและสำนักในสำนักงานบริหาร ซึ่งประกอบด้วย  นางปานใจ  ผ่องสว่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร   ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางวัสสิกา  เผือกโสมณ  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  นางสาวกรองทอง  เพ็ชรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และนางสาวปริศนา  เสริมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปรับเปลี่ยนการทำงานในบางส่วน  และนำเสนอการจัดประชุมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทำงานที่มีกระบวนการ โฟลว์งานที่มีความชัดเจน อีกทั้งร่วมให้คำปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหามีทุกที่ ทุกหน่วยงาน ทุกสำนักงาน แต่ถ้าปล่อยให้ปัญหายังคงค้างคาอยู่ ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงาน  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ในเบื้องต้นได้ร่วมกันกำหนดให้มีการจัดประชุมอบรมเสริมศักยภาพงานสารบรรณ และการร่างหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ทำหน้าทีร่างหนังสือ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ ได้ร่วมพูดคุย รับทราบข้อปฏิบัติในการร่างหนังสือตามแบบฉบับที่ถูกต้องของสภากาชาดไทย  ในวันที่  7 พฤษภาคม 2558  เวลา  13.00-16.00  สถานที่กำลังดำเนินการประสานงาน  อีกโปรแกรมหนึ่ง เป็นการพูดคุยให้คำปรึกษา รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย โดยมีทีมผู้บริหารสำนักงานบริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษา  โปรแกรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม […]