Site Default

Author Archives

 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา

  พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๒๒ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อ ” ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา” ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 • ท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานฯ

  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ โดยมี นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ให้การต้อนรับ

 • ๑๘ ปี กับสำนักงานบริหาร ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

                  สำนักงานบริหาร ถือกำเนิดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕๔) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่า “สำนักบริหาร”  มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย มีอุปนายกเป็นประธาน ประกอบด้วยเลขาธิการฯ เหรัญญิกฯ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้ช่วยเหรัญญิกฯ (ถ้ามี) โดยเลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินงาน มีหน่วยงาน  ในสังกัด ดังนี้         ๑. ฝ่ายเลขานุการกิจ ๒. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ๓. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๔. ฝ่ายนโยบายและแผน ๕. ฝ่ายประสานงานเหล่ากาชาดภูมิภาค ๖. หน่วยงานชำนัญพิเศษต่าง ๆ                 ต่อมาในปี ๒๕๔๐ คณะกรรมการพิจารณาการจัดระบบองค์กรและการแบ่งส่วนงาน เห็นชอบในการตั้งฝ่ายกฎหมาย […]

 • กาลครั้งหนึ่ง…วันนี้เมื่อ ๗๙ ปีที่แล้ว

  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๘ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สภานายิกาสภากาชาดสยาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกรรมการสภากาชาดสยาม ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จสภานายิกาฯ อันเป็นพระราชกิจหนึ่งที่ทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท                                        พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 • ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รำลึก ๑๕๒ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

                เนื่องในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ครบรอบ ๑๕๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ              “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า” เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๕ มีพระนามเดิม “พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา” เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นสมเด็จพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕                ขณะยังดำรงพระชนม์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เป็นผู้นำสตรียุคใหม่ มีพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์หลายด้าน ส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยให้ทัดเทียมบุรุษ ทำนุบำรุงพระศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข เป็นแบบอย่างของสตรีไทย […]