สำนักสารนิเทศและสื่่อสารองค์กร

Author Archives

 • สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่  6 กันยายน  2562  เวลา  18.00 น  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทพบสื่อมวลชน” ประจำปี  2562  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทยต่อสังคมและประชาชน เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการจัดงานครั้งนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่กรุณาเป็นฟันเฟืองอันสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย  การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เป็นที่ทราบและรู้จักโดยทั่วไป การจัดงานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชนในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย ได้มาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญกรณียกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตต่างๆ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โอกาสนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมงาน และขอบคุณคณะทำงานทุกส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงกิจกรรมของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในรูปแบบ  Market Place อีกด้วย หน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงผลงานคือ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สำนักงานอาสากาชาด  สำนักงานยุวกาชาด […]

 • กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

  สภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา รวมพลเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้ให้ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปินดาราจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานจำนวนมาก การจัดงานกาชาดรวมพลจิตอาสา share & show มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สภากาชาดไทย ในการเป็นองค์กรแห่งการให้และจิตอาสา เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทยครบรอบ 126 ปี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยผ่านระบบ VTRIS และเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย ปลูกฝังการมีจิตอาสา และสร้างอาสาสมัครสู่สังคมไทย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า “จิตอาสาหรืออาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้สำเร็จลุล่วง ตามหลักการกาชาดสากลที่ยึดปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด และยังเป็นงานสำคัญที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

  นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งจัดโดยสภากาชาดเนปาลและสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดง ณ กรุงกาฐมาณฑุ ตั้งแต่วันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ นายสวนิต คงสิริ ได้พบปะสนทนากับนายเดฟ รัตนะ ดักกวา เลขาธิการสภากาชาดเนปาล เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งต่อบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จสูงสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้แผน Movement-Wide Recovery Plan “One Plan” หาแนวทาง/วิธีการนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของสภากาชาดประเทศต่างๆ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2558 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคของประชาชนไทยผ่านทางสภากาชาดไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 […]

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.15 น. นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเผยแพร่เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ในประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์ และบทบาทของสภากาชาดไทยต่อโครงการรณรงค์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย             นายสวนิตฯ กล่าวว่า “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้ผลักดันให้มีการรับรองและลงนามในสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรง ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันเป็นประเทศแรกๆ จึงขอชมเชยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่ผลักดันเรื่องนี้และเห็นว่าการรับรองสนธิสัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษยชาติ ฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์ให้ประเทศที่ยังไม่ลงนามสนธิสัญญามาลงนามและให้สัตยาบันโดยด่วน           สำหรับสภากาชาดไทยมีท่าทีแน่ชัดในเรื่องนี้ โดยสนับสนุนให้รัฐบาลลงนามในสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ รณรงค์ให้สนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่มีอยู่ยังคงอยู่ต่อไปและห้ามไม่ให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขายอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ให้ประเทศอื่น รวมทั้งประสานกับรัฐบาลไทยให้สนับสนุนเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือให้ตกลงกันเพื่อหยุดยั้งการพัฒนาโปรแกรมด้านนิวเคลียร์ และยังรณรงค์ให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์รับปากว่าจะไม่ใช้นิวเคลียร์เป็นประเทศแรก (No First Use Nuclear Weapon) เนื่องจากปัจจุบันมีอาวุธนิวเคลียร์จำนวน 5,000 ลูกทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างมหาศาลเพราะสามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้”