Author Archives

 • สำนักงานบริหารปิดทำการในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557

  เนื่องด้วยสำนักงานบริหาร จัดโครงสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปี 2557 เรื่อง สมรรถนะหลักของบุคลากร SMART ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork : T)”One Team, One Spirit, One Goal หนึ่งทีม หนึ่งใจร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จ”ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปาอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในการนี้สำนักงานบริหารจึงปิดทำการในวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557

 • ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานบริหาร

  ด้วยวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานบริหาร ซึ่งในปีนี้สำนักงาน บริหารจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องโถง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สำนักงานบริหารขอเชิญร่วมพิธีวันสถาปนาในวันดังกล่าว  

 • ข้อมูลและแนวทางชี้แจงการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ไม่ถูกต้อง

  trc   01

   

  เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงในกรุงเทพฯ : การใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ไม่ถููกต้อง

  อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการปฏิบัติงาน

  ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556และยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการเดินขบวนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหลายแห่งร่วมเดินขบวน พร้อมถือธงซึ่งมีเครื่องหมายของกาชาดร่วมในขบวน เป็นเหตุให้ภาพดังกล่าว ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยสื่อทั้งจากในและนอกประเทศ แสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสม

  ในการนี้ สหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) พร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาดฯ (ICRC)

  และสภากาชาดไทย ได้ร่วมหารือและเผยแพร่ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ ให้สื่อต่างๆ ได้ทำความเข้าใจและรวมเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนผู้ได้รับข่าวสารทราบ อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนของสภากาชาดไทย